Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców – pomagamy w realizacji celów biznesowych. Oferujemy stałą lub doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie bieżących problemów prawnych, jak i realizacji długoletnich planów.
Pomagamy prawnie przy tworzeniu i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i przygotowujemy niezbędne dokumenty tworzące tj. statury, regulaminy, uchwały.
Sporządzamy i opiniujemy projekty umów, pism i innych dokumentów, prowadzimy negocjacje kontraktów.
Reprezentujemy Przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych we wszelkich rodzajach spraw tj. o zapłatę, odszkodowania czy wykonanie umów.
Reprezentujemy również w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, a w razie potrzeby również w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Pomagamy przedsiębiorcom w postępowaniach w przedmiocie zamówień publicznych.
Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie prawa pracy i HR. Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie działalności konkurencyjnej i zachowaniu poufności, sporządzamy i opiniujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS, układy zbiorowe. Pomoc prawna przy rozwiązywaniu umów o pracę i reprezentacja w sądzie pracy.

Udzielamy porad prawnych i prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego m.in. o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej czy ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
Prowadzimy sprawy o eksmisję, nabycie własności przez zasiedzenie czy zniesienie współwłasności, o ochronę praw autorskich, prawa własności przemysłowej i ochronę dóbr osobistych.
Reprezentujemy w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie nieważności testamentu i dział spadku, o zachowek, zapis i polecenie.
Pomagamy przy dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej oraz bezumownego korzystania z nieruchomości.
Sporządzamy odwołania od decyzji ZUS w zakresie emerytur, rent, zasiłków, wypadków przy pracy.